Nag Tibba, Jaunpur Range, Uttarakhand
A
B Nag Tibba, Jaunpur Range, Uttarakhand